Universitetsstyret

Universitetsstyret

UiB-emblem

Det er lovfestet at studentene skal ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Derfor er også studentstemmen representert i Universitetsstyret, som er det øverste organet ved Universitetet. Her sitter studentene side om side med rektor, og vedtar viktige strategier for utdanning, forskning og annet.

Les mer om Universitetsstyret på uib.no

Det skal under studentvalget velges inn én kvinnelig og én mannlig studentrepresentant til Universitetsstyret.

Muséplass

Kandidatene

Christian Matre Listelogo V2
Bildet
Ruben
Sigrid
20240303 Mg 9839 Victor Botnevik
Thomas
Sara

Christian Matre

Christian Matre Listelogo V2
 • Kjernesaker

  En bedre digital hverdag for studentene

 • Kortere avstand mellom fakultet, institutt og studentene

 • Kontakt meg

  E-post: chrismatre@gmail.com

I det kommende studentvalget ved Universitetet i Bergen søker jeg, Christian, din støtte for å bli en av de to studentrepresentantene i Universitetsstyret. Som en engasjert informatikk-masterstudent og bergenser, bringer jeg lokal forankring og en sterk faglig bakgrunn til bordet. I tillegg til studiene arbeider jeg ved universitetets IT-avdeling og har skaffet meg verdifull kjennskap til administrasjonen og de lokale prosessene, mens mitt nylige verv som styreleder i Orrelia velforening (2020-2022) har gitt meg god erfaring innen styrearbeid. Gjennom å følge med på Universitetsstyrets møter, har jeg forberedt meg på å effektivt representere mine medstudenter.

Jeg brenner for å forbedre den digitale hverdagen for studenter og vil prioritere styrking av tjenester som Videonotat, som reflekterer dagens og fremtidens arbeidsformer. Videre ønsker jeg ta tak i utfordringene rundt digital eksamen, med særlig fokus på tilgjengelighet av utlånsdatamaskiner og en studentvennlig gjennomføring. Jeg mener at digital eksamen skal tjene som et hjelpemiddel for studenter, og ikke som et prestasjonsmål for ledelsen. Forbedring av studieforholdene, inkludert flere og bedre lesesaler og utvidet tilgang til eksisterende universitetsarealer, er også blant mine prioriteringer.

En kjerneverdi for meg er å brobygge mellom studenter, fakulteter, og ledelsen gjennom forsterket samarbeid og dialog, samt å øke bevilgningene til lokal studentrepresentasjon. Jeg tror at små tiltak kan gjøre stor forskjell i studenters trivsel og engasjement. Ved å bruke studentenes stemme i Universitetsstyret, kan vi sikre at våre behov og perspektiver blir hørt i beslutningsprosesser som påvirker oss.

Som en løsningsorientert person er jeg en pådriver til å fremme studenters rettigheter og velferd, samt støtte UiBs mål om klimanøytralitet innen 2030. Ved å velge meg som din representant, tar vi sammen et viktig skritt mot et mer inkluderende og bærekraftig universitetsmiljø.

Jeg håper på din støtte for et sterkere og mer demokratisk studentmiljø ved UiB. Takk for at du vurderer min kandidatur, og jeg ønsker deg et velinformert valg!

Karoline Hjelmtvedt Hermansen

Bildet

Hei! Mitt navn er Karoline og jeg ønsker å være deres studentrepresentant i universitetsstyret! Jeg har
nettopp fullført en bachelorgrad i sammenlignende politikk og ved siden av studiene er jeg nå
visepresident i FN-studentene Bergen, der vi jobber for å fremme bærekraftsmålene og andre
relevante saker for studenter. Jeg har ingen tidligere erfaring fra studentpolitikken, men jeg anser dette
som en fordel da det gir meg muligheten til å innta denne rollen med et ferskt og kritisk blikk.
I den siste tiden har jeg blitt mer bevist på alle de ulike beslutninger som stadig tas og hvordan de
påvirker min, og din studiehverdag. I universstyret vedtas beslutninger omhandlende økonomisk
delegering mellom fakultet, hvilken tematikk som skal prioriteres og hvilke verdier universitet skal
representere. I den anledning stiller jeg som representant i Universitetsstyret, og ønsker å gi alle
studenter en klar og sterk stemme.

Kjernesak 1: «Et universitet for alle – mer tilrettelegging på campus»
Min første kjernesak er et universitet for alle – mer tilrettelegging på campus, ettersom jeg mener
universitetet kan gjøre mer for å inkludere alle studenter. Vi studenter kommer i alle former, og alle
bærer med seg et unikt sett med behov. Noen studenter er foreldre, noen har deltids eller fulltidsjobb
og noen studenter lever med ulik grad av funksjonsvariasjon. Grunnet dette ser jeg det som en
nødvendighet at universitetet prioriterer døgnåpne studielokaler hele semesteret, ettersom flere
studenter også har varierende eksamensperioder. Flere av universitetslokalene er også nødt til å holde
seg til kravene om universell utforming, slik at alle studenter har lik mulighet for en utdanning.

Kjernesak 2: «Flere kvinner på pensum»
Den andre kjernesaken min er flere kvinner på pensum. Manglende kvinnelig representasjon er en
utfordring på tvers av flere dimensjoner og preger ulike aspekter av studenthverdagen, enten det
gjelder mindretall av kvinnelige forelesere eller lav prosentdel av kvinnelige forfattere på pensum.

Dette er en utfordring jeg mener kan takles med økt bevisstgjøring av ubevisste bias i utvelgingen av
pensum, slik at de usynlige mekanismer som skaper ulikhet i den akademiske sfære kan bremses.
Representasjon i akademia er utrolig viktig og opplevelsen av å «se seg selv» i pensum kan ha en
avgjørende rolle i studenters motivasjon og trivsel i eget fagfelt.

Som studenter har vi mer å si enn det vi gjerne tror, og derfor er det viktig å velge gode representanter
som vil løfte alle studenter på tvers av fakultetstilhørighet og fagfelt. Jeg håper du vil gi din tillitt til
meg, og jeg kan love at jeg vil gi alt jeg har for å skape et godt og mer inkluderende universitet.

Godt valg!
-Karoline

Ruben Tjore Wespestad

Ruben
 • Kjernesaker

  Være et sterkt bindeledd mellom styret og utvalg med god informasjonsflyt

 • Lengre åpningstider til bygg og lesesaler

 • Kontakt meg

  E-post: rubenthw96@gmail.com

Ny vår og nytt valg! For mange studenter, både ferske og erfarne, står valget foran dem som noe ukjent. Hva er universitetsstyret? Hva diskuterer de? Hva gjør studentene der?

Hei! Jeg heter Ruben, studerer anvendt matematikk og har lenge engasjert meg i Matnats fagutvalg og studentdemokratiet. Gjennom de siste årene har jeg fått være med på å bedre studiehverdagen til Matnats studenter, og nå ønsker jeg å ta steget videre til alle UiBs studenter.

Det er mye en kan si om studentpolitikken, men lite den gjennomsnittlige studenten kan si. Få studenter har godt, eller noe, kjennskap til hva universitetsstyret er og hvorfor deres engasjement er viktig. Det må endres! Spesielt når vi har 20% av stemmene.

Jeg vil derfor sikre et sterkt bindeledd med god informasjonsflyt mellom universitetsstyret og studentutvalgene ved alle fakultet. Jeg vil aktivt besøke studentutvalgene for å høre fagutvalgene og studentenes stemmer og sørge for at de ikke bare kjenner til sakene som diskuteres, men også at deres ønsker blir hørt!

Videre må mangel på leseplasser for mange studenter adresseres. Lærevillige studenter skal ikke hindres av manglende studiearealer! En stemme på meg blir en stemme for alle! En stemme for studentenes ønsker.

Godt valg!:)

Beste hilsen, Ruben

Sigrid Vorland & Victor Botnevik

Sigrid
20240303 Mg 9839 Victor Botnevik

Heisann!

Vi er to studenter som ønsker å bli dine representanter til Universitetsstyret ved UiB. Fysikkstudent Sigrid (22) er 1. vara til Universitetsstyret og tidligere leder av Realistutvalget ved MatNat. Victor (22) studerer juss på Dragefjellet. Han er fast representant i Universitetsstyret, samt tidligere leder av Juridisk Studentutvalg. Han har også sittet i fakultetsstyret ved samme fakultet.

Våre to kjernesaker er et mer samlet og handlekraftig studentfellesskap, samt et grønnere universitet.

Universitetet i Bergen er ikke så mye mer enn summen av sine studenter. Derfor er vår første prioritet å sørge for at dine lokale studenttillitsvalgte får de ressursene de behøver. Vi mener at når tillitsvalgte nær deg har ressursene de trenger, kan problemer knyttet til din studiehverdag også løses lokalt. Det gjør dine egen studiehverdag bedre. Da trenger studenttillitsvalgte imidlertid tilstrekkelig med godtgjørelse, samt god opplæring, samt informasjon om hvem de kan rådføre seg med ved behov. Det gjør de ikke i dag.

Videre skal vi sørge for at UiB overholder sine klimamål. Innen utgangen av 2030 skal UiB nemlig være karbonnøytralt, men i dagens tempo ser vi ikke ut til å nå målene. Derfor ønsker vi å intensivere universitetsstyrets klimaarbeid. Dette innebærer å øke arbeidet for å få tilstrekkelig data om hvor utslipp befinner seg, flere konkrete tiltak som løser problemer med avfallshåndtering og sortering, samt færre innlands flyreiser.

Vi håper du stemmer på oss!

Hilsen

Sigrid og Victor

Sigirdogvictor

Thomas Helland-Hansen og Sara Helene Lund-Tønnesen

Thomas
Sara

Hei, kjære medstudenter!

I år stiller vi, Thomas og Sara, til universitetsstyret ved UiB. Vi håper du har tillit til oss, og stemmer på oss til valget 16.-25. april!

Thomas Helland-Hansen er 24 år gammel, og tar i dag en mastergrad i sammenliknende politikk, som han fra før har bachelor i. Helt siden han begynte på studiene har Thomas deltatt aktivt som studenttillitsvalgt både på institutt og fakultet, og fra 2021 til 2022 var han leder for Studentparlamentet ved UiB, hvor han ble godt kjent med hvordan universitetet fungerer på alle nivåer. Han jobber også som seminarleder på instituttet, og har jobbet som mentor.

Sara Helene Lund-Tønnesen er 22 år gammel, og holder på å fullføre en bachelor i historie. Hun har vært aktiv i organisasjonslivet siden ungdomsskolen, og har deltatt på flere nivåer i studentdemokratiet ved UiB, blant annet som representant i Studentparlamentet og i arbeidsutvalget til Humanistisk Studentutvalg. Når hun ikke jobber med studentdemokratiet finner du henne gjerne på lesesalen på Sydneshaugen.

Thomas og Sara har begge mye god erfaring som de ønsker å ta med videre til universitetsstyret. De vil gjøre studentenes stemme klar og tydelig, og kjempe hardt for sakene de brenner for. Med Thomas og Sara i universitetsstyret vil klimakrisen bli satt på dagsordenen og internasjonal solidaritet prioritert høyt. UiB må være en aktiv samfunnsinstitusjon og bruke sin rolle som formidler for demokrati og menneskerettigheter.

Coverphoto Tilpasset Nettside Norsk Thomas Helland Hansen