Studentparlamentet

Studentparlamentet er som UiBs eget storting for studenter. De er 31 studenter som jobber for å gjøre studiehverdagen din best mulig. Studentparlamentet er ditt talerør i kampen for en bedre studiehverdag. Sammen kan vi gjøre campus bedre.

Les mer om Studentparlamentet på spuib.no

Om du ønsker å se informasjon om de listene som sitter i Studentparlamentet i inneværende periode finner du det her: https://spuib.no/om-listene/

Listene

Generell Studentallianse Logo 2023 2024
Grønn Liste - logo
Moderat Liste Logo 2023 2024
Studentvalg 2021 Realistlista Logo
Sosialdemokratisk Liste Logo 2023 2024
Venstrealliansen Logo

Generell Studentallianse

  • Kjernesaker

    Gratis utdanning for alle

  • Miljø

  • Mangfold

Generell Studentallianses hovedsak i år består av å gjeninnføre gratisprinsippet for studenter fra hele verden i Norge. Utdanning er en viktig del av det norske gratisprinsippet, og Norge har alltid vært og skal fortsatt være en viktig stemme ut mot verden om at utdanning skal være gratis.

Vi jobber hardt for mangfold på tvers av kjønn, etnisitet, tro, legning og gruppetilhørighet og imot alle former for diskriminering. Mangfold kommer til syvende og sist alle til gode.

Miljø er også en viktig del av vår politikk. Vi mener at miljøpolitikk kan implementeres på en sunn, innovativ og ansvarlig måte. Miljøpolitikk skal ikke bare redde kloden, den skal skape innovasjon.

Grønn Liste

Grønn Liste - logo

Grønn Liste er en partipolitisk uavhengig studentliste som vil arbeide for et mer bærekraftig, fremtidsrettet og rettferdig universitet i Bergen. Med et universitet som regnes som ledende innen forskning på klima og miljø, vil vi at Universitetet i Bergen inntar en tydeligere rolle på veien mot en mer bærekraftig fremtid for oss alle. Universitetet har også satt seg et mål om å bli et klimanøytralt universitet innen 2030 – det betyr at vi må handle nå!

Grønn Liste prioriterer miljø og klima, og ønsker å bidra til universitetets grønne skifte. Derfor vil vi gjenopprette Erasmusbussen som var et tilbud for de som skulle på utveksling i europa, hvor man kunne ta en buss fra Bergen til Europa i regi av universitetet. Vi vil og gjøre det lettere for studenter å ta mer bærekraftige og miljøvennlige valg med å legge til rette for at man skal kunne kildesortere alt av avfallet sitt, uansett hvor på campus man er. Miljø handler og om læringsmiljø, og der vil vi styrke mentorordningen slik at man får det samme tilbudet uansett hva man studerer, eller hvor man kommer fra.

I år skal vi fortsette det viktige arbeidet med små og store tiltak som kan gjøre studenthverdagen, campus, forskning og undervisning bedre for studentene, men også bedre for miljøet. Et effektivt og rettferdig universitet er også et bærekraftig universitet. Små tiltak betyr noe når det angår flere titalls tusen studenter og ansatte. Vil du gjøre noe lite for noe stort? Stem Grønn Liste i år!

Moderat Liste

Moderat liste har som mål å gjøre studiehverdagen til UiB-studentene friere, bedre og mer fleksibel. Da trenger man et studentparlament som holder seg til sine arbeidsoppgaver, og som sørger for at de viktigste sakene blir prioritert.

Vi er selvsagt enig i at man må ha billigere kollektivtransport og flere studentboliger, men dette er saker man skal se på i Velferdstinget, ikke i parlamentet. I Studentparlamentet er man avhengig av å prioritere, og det å sikre at de sakene man faktisk kan gjøre noe med blir vedtatt, og at tulle-politikk, som å si seg negativ til oljefelt, eller å forvise ministre fra campus ikke blir det.

Hvis du ønsker å stemme på en liste som vil gjøre det enklere å ha det gøy på campus, som sørger for at studentparlamentet gjør det de skal, og som vil la studentene bestemme mest mulig selv, både over studieløpet, og hverdagen ellers? Da burde du stemme på Moderat Liste.
For det åpenbare er ofte rett.

Realistlista

Realistlista er ei partipolitisk uavhengig liste. Vi har som mål å vere ei objektiv og rasjonell stemme i studentparlamentet. Vi er meir opptekne av å gjere det som er best for studentar, i staden for skaffe oss erfaring og fremme ei politisk karriære.

Gjennom det siste året har det vorte tydeleg at studentparlamentet brukar mykje tid på å diskutere ting som ikkje eigentleg er relevant eller påverkar den allmenne student. Realistlista skal det kommande året passe på att parlamentet ikkje kastar bort tid på å diskutere symbolpolitikk. Vi ønskjer heller å arbeide med konkrete tiltak som betrar studiekvardagen din. Til dømes ønskjer vi å ha lett tilgjengelege vassdispensere på alle fakultet, slik att du slepp å fylle flaska di i den vesle toalettvasken.

Studentbarane er ein viktig møtestad for studentar, enten gjennom frivilligheita, gjennom ulike arrangement eller berre over ein kaffi eller ei øl. Realistlista ønskjer å styrke studentbarane. Alle fakultet burde ha sin eigen bar. Og vilkåra deira burde betrast. Det er ikkje rett att nokon av dei ikkje kan vere opne samtidig som kafeen til Saman. Eller att dei må leve i frykt for å stengast fordi UiB stenger dei etter 1 prikk, når alkohollova tilet 12 prikkar. Realistlista ønskjer å gå inn i dialog med alle barane for å finne ut kva dei treng for å betre tilbodet dei gir til studentane.

Psykologtilbodet til Saman er eit viktig lågterskeltilbod. Der mange meiner det betrast ved å tilsetje fleire psykologar. Meiner realistlista att det er mykje viktigare å auke talet på gratistimar frå 10 til minst 15 og å gjere tilbodet mykje meir synleg. Det er i dag for vanskeleg å finne ut om tilbodet og å finne ut korleis ein kan få hjelp.

Stem på Realistlista

Sosialdemokratisk Liste

Sosialdemokratisk Liste stiller til valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen våren 2023. Listen er sammensatt av engasjerte studenter fra ulike fakulteter som alle ønsker å utgjøre en forskjell for studentene ved Universitetet i Bergen. Våre grunnverdier er frihet, likhet og solidaritet. Vi vil jobbe for et universitet for alle, uansett bakgrunn. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å realisere sine potensial gjennom utdanningen.

Våre 3 Hovedsaker:

Sosialdemokratisk Liste ønsker å forbedre det psykiske helsetilbudet for alle studenter ved Universitetet i Bergen. SHOT-undersøkelsen for 2022 viser en bekymringsfull trend blant studentenes psykiske helse. Vi mener at lavterskeltilbud må styrkes, og at studenter med alvorlige psykiske problemer skal få nødvendig hjelp. Vi oppfordrer universitetet til å gi studentene en mer personlig oppfølging, prioritere lokale tiltak og øke midlene for psykisk helse. Universitetet må ta studenters psykiske helse på alvor. Konkret foreslår vi at Universitetet i Bergen gir studenter med psykiske problemer en mer personlig oppfølging, lytter til deres situasjon og øker midlene for lokale tiltak og prioriteringer innen psykisk helse.

Vår andre kjernesak er en rimeligere kantine for alle studenter ved Universitet i Bergen. Studenters økonomi blir dårligere, mens prisene i Sammens kantiner økes. Til sammenligning ser man at prisene blir satt ned ved Stortingets kantine. Dette er ekstremt urettferdig i dagens situasjon. Sosialdemokratisk Liste vil jobbe for at Sammen innfører rimeligere frokost, lunsj, og middagstilbud for alle studenter ved Universitet i Bergen.

Vår tredje kjernesak er rimeligere pensum for alle studenter ved Universitet i Bergen. Sosialdemokratisk Liste mener at dagens ordning for salg av pensum er helt uholdbar, og at det kreves en fundamental reform. Sosialdemokratisk Liste mener at dagens avtale med Akademika ikke lenger kan fortsette. Vi vil derfor jobbe for en prøveordning der universitetet selv går inn for å drive bokhandel, med rimeligere, stabile priser.

Venstrealliansen

Venstrealliansen arbeider for en sosialistisk, grønn og feministisk politikk.

For oss er en god studenttilværelse for alle studenter høyt oppe på prioriteringslisten. For at studenter skal få en bedre hverdag, mener Venstrealliansen at UiB må sørge for gratis pensum. I en allerede trang økonomisk situasjon er ikke dyrt pensum en utgift studentene burde stå for. For å komme ut på arbeidsmarkedet trenger en erfaring, og derfor må UiB tilby flere praksisplasser. Dette har studentene lengtet etter, og vi krever handling. Det private leiemarkedet utnytter sårbare studenter, og derfor må vi styrke studentboligtilbudet. Boligene må bli av bedre kvalitet, være sentrumsnære og leieprisene må ned. Studenter trenger et sted å leve, ikke bare å bo.

Klimapolitikk er også rød politikk. UiB må ta klima- og miljø på alvor, og tilrettelegge for at studenter og ansatte skal kunne ta mer bærekraftige valg. UiB har signert en avtale om å være klimanøytralt innen 2030. Vi i Venstrealliansen vil sørge for at UiB gjennomfører denne avtalen. Videre ønsker vi at vegetartilbudene styrkes og at det skal opprettes et fordelssystem ved valg av grønne alternativer.

Representasjon har en symboleffekt. Det er viktig med rollemodeller som ligner deg selv, slik at du ser at også du kan få til det samme. Derfor ønsker vi å avkolonisere pensum, og løfte flere kvinnelige forfattere opp. Høsten 2022 svekket regjeringen muligheten for at studenter utenfor EU kan studere ved UiB. Ved å fjerne gratisprinsippet, svekkes mangfoldet.
UiB må arbeide aktivt for å rekruttere ansatte og studenter av ulik kulturell og sosioøkonomisk bakgrunn, kjønn, seksualitet og funksjonsevne.

Ønsker du en grønn, feministisk og rettferdig studiehverdag? Da stemmer du Venstrealliansen.