Studentparlamentet

Studentparlamentet er som UiBs eget storting for studenter. De er 31 studenter som jobber for å gjøre studiehverdagen din best mulig. Studentparlamentet er ditt talerør i kampen for en bedre studiehverdag. Sammen kan vi gjøre campus bedre.

Les mer om Studentparlamentet på spuib.no

Om du ønsker å se informasjon om de listene som sitter i Studentparlamentet i inneværende periode finner du det her: https://spuib.no/om-listene/

Listene

Generell Studentallianse Logo 2023 2024
Moderat Liste Logo 2023 2024
Liberal Liste
Sosialdemokratisk Liste Logo 2023 2024
Venstrealliansen Logo

Generell Studentallianse

Gsa

Et av våre kjerneområder er fokusert på å fremme og utvikle mer inkluderende rom innenfor universitetsmiljøet. Dette målet forfølges hovedsakelig gjennom implementeringen av ulike aktiviteter designet for å oppmuntre til sosialisering mellom internasjonale studenter og deres lokale medstudenter. Vi har identifisert et betydelig gap i effektiv integrering av utenlandske studenter; både i den akademiske og den sosio-kulturelle konteksten. Vi tror fast på at det er avgjørende å vie betydelige anstrengelser for å bygge et universitetssamfunn som ikke bare varmt ønsker internasjonale studenter velkommen, men også oppmuntrer dem til å fullt ut integrere seg i universitetslivet, byen og den lokale kulturen. Dette initiativet søker å bryte ned språklige og kulturelle barrierer, og fremme et miljø preget av respekt, gjensidig læring og samarbeid. Således er våre anstrengelser rettet mot å sikre at hver student, uavhengig av opprinnelse, kan finne en tilhørighet og støtte ved institusjonen.

Vårt fokus er å jobbe mot utviklingen av sosiale og profesjonelle ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter blant internasjonale studenter på UiB. Disse ferdighetene vil hjelpe studenter til å bli effektive nok til å gå inn i arbeidslivet og utmerke seg. Vi vil arbeide med å arrangere flere seminarer, workshops, kunnskapsutviklingssesjoner, jobbferdighetssesjoner og mange flere aktiviteter for internasjonale studenter for å gjøre dem mer kvalifiserte, effektive, selvsikre og arbeidsklare.

Liberal Liste

Liberal Liste
Ll

Liberal Liste tar utgangspunkt i et liberalt menneskesyn. Universitetet skal skape ny kunnskap gjennom forskning, og gi studentene mulighet for personlig utvikling. Folk er forskjellige, og har ulike behov. Universitetet skal alltid forsøke å finne løsninger som gir valgfrihet. Bedre tilrettelegging for individuell frihet vil være den beste veien mot studenter som kan utnytte sitt fulle potensial.

I flere år var Liberal Liste en del av studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, hvor Liberal Liste kjempet for studentens velferd og frihet og etter tre års pause er det klart for et comeback. Vi mener at studentparlamentet og UiB har manglet en pragmatisk, liberal, og miljøorientert liste som tar studentenes frihet på alvor.

Om du vil være sjefen i din egen studiehverdag, om du vil ha større innflytelse på hvordan du leverer eksamen, og om du ønsker et ansvarlig universitet, da passer Liberal Liste for deg. Godt valg!

Moderat Liste

Moderat

Det skal være gøy å studere!

UiB skal være en institusjon for studentene. Det betyr at man skal legge til rette for god studentfrivillighet, samt fremtidsrettede løsninger på nåtidens problemer.

Et eksempel på dette vil være å jobbe aktivt for å forhindre ensomhet blant studenter. Det skal være lett å være en del av et fellesskap, og man skal alltid finne noen å være med om man ønsker det. For store deler av studentmassen betyr det å legge til rette for en god sosial kultur, og for å sette det helt på spissen; pils med venner.

I tillegg til å bekjempe utfordringene knyttet til ensomhet er det helt essensielt at man tilpasser seg den tiden man lever i. Det betyr blant annet at man er nødt til å styrke arbeidet knyttet til KI på Universitetet, også ta i bruk flere nye løsninger for å sikre at flest mulig får gode forutsetninger for å fullføre sine studier.

For å modernisere og utvikle UiB i riktig retning trenger man handlekraft og konkrete tiltak. Da må man bruke akademia aktivt, for å løse de problemene vi står i nå, og for å sikre at samfunnet beveger seg i riktig retning, også i årene fremover.

Vi i Moderat ønsker også større valgfrihet på Universitetet, og da særlig for lektorstudenter, som i dag har svært dårlig mulighet til å bestemme over egen studiehverdag. Dette er et problem, og UiB må finne en løsning på denne problematikken. Det er da Studentparlamentet sitt ansvar å presse frem disse løsningene.

Sosialdemokratisk Liste

Sosdem1

Vi i Sosialdemokratisk Liste er en samling engasjerte studenter fra ulike fakulteter ved Universitetet i Bergen, som stiller til valg i Studentparlamentet våren 2024. Vår visjon er å skape et mer inkluderende og rettferdig universitetsmiljø, der grunnverdiene våre – frihet, likhet og solidaritet – står i sentrum. Vi tror på et universitet hvor alle studenter, uavhengig av bakgrunn, har like muligheter til å utfolde sitt fulle potensial gjennom utdanning.

Dette året går vi til valg med et sterkt fokus på to hovedsaker: Forbedring av psykisk helsevern og å gjøre pensumlitteratur mer økonomisk tilgjengelig for studenter. Gjennom Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2022 og 2023 har vi sett en bekymringsfull trend i studenters psykiske helse. Denne utviklingen krever konkrete tiltak som strekker seg utover pandemiens skygge.

Vi mener det er essensielt å øke tilgangen til lavterskeltilbud og sikre at studenter med alvorlige psykiske lidelser mottar nødvendig støtte. Dette betyr mer personlig oppfølging og økte investeringer i lokale tiltak for å styrke psykisk helsevern på universitetet.

Vår andre store sak er å gjøre pensum mer økonomisk tilgjengelig. Med en uholdbar nåværende ordning for salg av pensum, ser vi behovet for en dyptgående reform. Vi foreslår at Universitetet i Bergen selv tar ansvar for salg av bøker til rimelige, stabile priser, inkludert en prøveordning for et pantesystem for pensumbøker samt muligheten for billig leie av litteratur. Gjennom disse tiltakene ønsker vi å adressere noen av de mest prekære utfordringene våre medstudenter står overfor.

Venstrealliansen

Va

Venstrealliansen arbeider for en sosialistisk, grønn og mangfoldig politikk.

For at studenter skal få en bedre hverdag, mener Venstrealliansen at UiB må sørge for billigere og mer tilgjengelig pensum. I en allerede trang økonomisk situasjon er ikke dyrt pensum en utgift studentene burde stå for. Derfor bør digitalt pensum tas mer i bruk og UiB bør legge tilrette for gjenbruk av pensum, for eksempel gjennom en panteordning.

Etter pandemien har antall aktive studenter i studentfrivilligheten sunket med rundt 30%, og ikke klart å få seg opp på beina igjen. Vi vil jobbe for at universitetet skal ta ansvar og legge tilrette for en styrket studentfrivillighet. Vi ser at hverken tid eller areal strekker til og vi skal aktivt jobbe for å finne løsninger, slik at studentfrivilligheten igjen kan blomstre.

UiB har vedtatt at man skal være klimanøytralt innen 2030. Vi ønsker å ansvarliggjøre UiB, og sørge for at de kommer med konkrete tiltak for å nå disse målene. Videre ønsker vi at vegetartilbudene styrkes og at det skal være lettere å ta grønne valg på universitetet.

Ønsker du en grønn, mangfoldig og rettferdig studiehverdag? Da stemmer du Venstrealliansen!