Studentparlamentet

Studentparlamentet er som UiBs eget storting for studenter. De er 31 studenter som jobber for å gjøre studiehverdagen din best mulig. Her kan du forslå alt fra bedre toalettpapir og sanitærprodukter på toalettet – til høyere studiestøtte fra lånekassen. Studentparlamentet er ditt talerør i kampen for en bedre studiehverdag. Sammen kan vi gjøre campus bedre.

Les mer om Studentparlamentet på spuib.no

Listene

GSA - Logo
Grønn Liste - logo
Moderat Liste - logo
Studentvalg-2021-Realistlista-Logo
Sosialdemokratisk Liste - logo
Venstrealliansen - Logo

Generell Studentallianse

Våre kjernesaker

 1. Øke antall tilgjengelige jobber for studenter ved å bruke statlige fond.
 2. Promotere høyere akademisk, sosial og leve standard for alle UiBs studenter, med spesielt fokus på internasjonale studenter.
 3. Fokusere på at programmene som UiB tilbyr utvikler seg etter en bærekraftig standard, og at universitetet blir mer klimanøytralt.

Følg oss

Les mer om oss

Vi er en mangfoldig student organisasjon med fokus på inkludering, likestilling, medmenneskelighet, det sosiale demokratiet og bærekraftighet.

Vi jobber med å utforske svar på problemer som alle studenter ved UiB kan møte på i hverdagen. Vi jobber for å forbedre studentopplevelsen til alle studenter.

Vi støtter ikke en nasjonal politisk agenda, da vi står for fri uttrykkelse av alle syn som reflekterer studentene ved UiB

COVID har hatt en stor påvirkning på studentenes hverdag. Vi mener derfor at det er viktig å fokusere på mental helse, økonomi og andre problemer relatert til utdanning.

Våre toppkandidater

Grønn Liste

Våre kjernesaker

 1. Mer praksis i studieløpet
 2. Minst 50% vegetarmat i Sammens kantiner
 3. Panteordning for pensumlitteratur

Følg oss

Les mer om oss

Grønn Liste er en partipolitisk uavhengig studentliste som vil arbeide for et mer bærekraftig, fremtidsrettet og rettferdig universitet i Bergen.
Med et universitet som regnes som ledende innen forskning på klima og miljø, vil vi at Universitetet i Bergen inntar en tydeligere rolle på veien mot en mer bærekraftig fremtid for oss alle. Universitetet har også satt seg et mål om å bli et klimanøytralt universitet innen 2030 – det betyr at vi må handle nå.

Grønn Liste prioriterer miljø og klima, og ønsker å bidra til universitetets grønne skifte. Universitetet lytter også til våre forslag da vi nylig fikk gjennomslag for at klima og miljøspørsmål skal bli en integrert del av førstesemesterstudiene på alle fakultet.

I år skal vi fortsette det viktige arbeidet med små og store tiltak som kan gjøre studenthverdagen, campus, forskning og undervisning bedre for studentene, men også bedre for miljøet. Et effektivt og rettferdig universitet er også et bærekraftig universitet. Små tiltak betyr noe når det angår flere titalls tusen studenter og ansatte. Vil du gjøre noe lite for noe stort? Stem Grønn Liste i år!

Våre toppkandidater

Moderat liste

Våre kjernesaker

 1. Flere og jevnere fordelte praksisplasser
  Tilbudet om praksisplasser burde være like jevnt utover de ulike studieretningene, slik at alle har muligheten til å bli kjent med næringslivet de en gang skal møte.
 2. Grundigere tilbakemeldinger i vurderingssituasjoner
  Moderat Liste ønsker mer detaljerte tilbakemeldinger i vurderingssituasjoner, samt sensur som følger fristene.
 3. Forbedring av universitetets mentale helsetilbud
  Det må etableres konkrete lavterskeltilbud for bedringen av mentale helseproblemer, som fungerer effektivt i praksis.

Følg oss

Les mer om oss

Moderat Liste er en studentpolitisk liste med røttene sine plantet i et liberalkonservativt grunnsyn. Vi er en engasjert gjeng studenter som alle brenner for UiB-studentens velvære, da med et særlig fokus på studentens mulighet for personlig utvikling. Vi har et ønske om at studentene skal ha skal alle mulighetene de trenger til å utvikle seg på best mulig måte i løpet av tiden deres ved universitetet, og fører dermed politikken vår med hensyn til individets rett til frihet og likhet.

Vi i Moderat Liste jobber for å finne frem til gjennomførbare løsninger på reelle problemer som medstudentene våre faktisk opplever. Ønsket vårt er at universitetet alltid skal gjøre sitt beste for å møte studentenes mange ulike behov, og setter på dagsorden temaer som blant annet viktigheten av grundige tilbakemeldinger i etterkant av vurderingssituasjoner, et mer aktivt samspill mellom studenten og næringslivet han eller hun en gang vil møte, og ikke minst, bedringen av studentenes mentale helse.

Etter to lange år er endelig pandemien så godt som over i vår del av verden, og hvis det er noe denne tiden har lært oss, så er det viktigheten av å ta vare på- og bygge hverandre opp. Mental helse er viktigere enn noensinne, og det gjelder spesielt for oss studenter. Tiden er inne for å bygge studenten opp igjen og gjenopprette de mulighetene som trengs for å vokse videre, og nyte et godt og givende studentliv her i vår fantastiske by.

Våre toppkandidater

Realistlista

Våre kjernesaker

 1. Betre undervisning
  Større krav til pedagogikk for undervisarar og meir bruk av læringsfremmande vurdering
 2. Psykisk helse
  Betring av psykologtilbodet og fleire lågterskeltilbod for å få studentane i gang sosialt etter pandemien
 3. Betre studentdemokrati
  Betre informasjonsflyt og synlegheit mellom parlamentet og studentane

Følg oss

Les mer om oss

Realistlista er ei partipolitisk uavhengig liste, og me skal vere ei rasjonell og objektiv stemme på studentparlamentet. Problemstillingar skal møtast konstruktivt og med handlingskraft, som skal sørgje for raske løysningar på problemet.

Vi er opptekne av kunnskapspolitikken ved UiB og ønskjer høgare pedagogiske krav til undervisarar, relevant praksis, meir bruk av læringsfremmande tilbakemelding og riktig digitalisering. Realistlista vil arbeide for betre læringsareal, i form av betre stolar, luftkvalitet og opningstider. Vi ønsker større fokus på læringsmiljø og velferd ved UiB.

Pandemien har hatt ei sterk negativ effekt på studentar si psykisk helse og velferd. Realistlista ønskjer at psykologtilbodet til Saman skal vere meir synleg og at ventetida skal vere kortare. Saman bør også informere godt om andre tenester innan psykisk helse enn deira eigne, og bidra til å sette studentar i kontakt med dei.

Realistlista meiner også at det er viktig å legge til rette for at studentorganisasjonar har moglegheit til å arrangere sosiale arrangement som er lette å delta på. Dette vil særleg vere nyttig for studentar som har hatt heile eller store delar av studietida si under pandemien.

Valdeltakinga ved universitetet har vore flaut låg. Realistlista vil arbeide for å bryte ned barrieren mellom studentdemokratiet og studentane. Dette inneberer betre informasjonsflyt frå parlamentet og studentane, å vere meir synleg på campus og å involvera studentane aktivt i studentdemokratiet.

Realistlista har som mål å sette studentane sine behov i fokus, og å finne raske og gode løysningar på dei problema som kjem fram.

Våre toppkandidater

Sosialdemokratisk Liste

Våre kjernesaker

 1. Etablere et universitetsfond for studentorganisasjoner ved UiB
 2. Sikre et godt digitalt læringsmiljø
 3. Innføre allergivennlig frokost for 10 kroner ved alle SAMMEN sine kantiner permanent

Følg oss

Les mer om oss

Sosialdemokratisk Liste er en partipolitisk uavhengig liste som stiller til valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen våren 2022. Listen er sammensatt av engasjerte studenter fra ulike fakulteter som alle ønsker å utgjøre en forskjell for studentene ved Universitetet i Bergen. 

Våre grunnverdier er frihet, likhet og solidaritet. Dette mener vi er viktige verdier å ha i studentpolitikken. Vi vil jobbe for et universitet for alle, uansett bakgrunn. Vi ønsker at alle skal ha samme reelle mulighet til å realisere sine potensial gjennom utdanningen. 

Vi går i år til valg for å etablere et fond for studentorganisasjoner tilknyttet UiB. Flere studentorganisasjoner sliter med rekruttering, aktivitet og økonomi. Fondet skal bidra med økonomisk støtte for prosjekter og arrangementer for studentmassen på UiB. 

Vår andre kjernesak er å sikre et godt digitalt læringsmiljø. Under korona har vi hatt mye digital undervisning, og vi har sett at foreleseres digitale kompetanse ikke er tilstrekkelig. De digitale løsningene skal evalueres, og forelesninger skal spilles inn. 

Tredje kjernesak er å få innført allergivennlig frokost for 10 kroner i alle sammen sine kantiner permanent. Vi mener derfor at det er viktig at alle studenter skal ha de samme tilbudene og at Sammen skal tilrettelegge for dette. 

Vi vil også jobbe for:

 • UiB og studentparlamentet skal årlig markere kvinnedagen 8.mars
 • Redusere biltrafikken med sikte på bilfritt Høyden
 • Gjeninnføre tilbud om halvårsmedlemsskapet i sammen trening
 • Gratis nettaviser til studentene
 • Et mer bærekraftig universitet
 • At alle forelesninger skal spilles inn så langt det lar seg gjøre

Våre toppkandidater

Venstrealliansen

Våre kjernesaker

 1. Bedre økonomi for studenter
  Det må på plass brede tiltak for å bedre studenters økonomi. Pensum må bli gratis på UiB gjennom eksempelvis en låneordning. Studiestipendet må økes. Studentboliger må bli billigere.
 2. Klima og miljø
  UiB må holde sitt løfte om å være klimanøytralt innen 2030. Bruk og kast under oppussing skal reduseres. Sammen må Co2-merke sine mattilbud, samt tilby bedre vegetar og vegansk mat.
 3. Helse
  Utvide UiB og Sammens helsetilbud, med særlig fokus på billigere tannhelse og et styrket psykisk helsetilbud, samt gratis prevensjon til studentene.

Følg oss

Les mer om oss

Venstrealliansen jobber for en sosialistisk, grønn og feministisk politikk. 

For oss er studentenes økonomiske situasjon høyt på prioriteringslisten. Venstrealliansen mener dagens leiepriser er for høye, at pensum er for dyrt og studiestøtten for lav. Dette er medvirkende årsaker til at det blir vanskeligere for studenter å ta klimavennlige valg i hverdagen. Sånn skal det ikke være!

Miljøpolitikk er også rød politikk. Klima- og miljø må tas på alvor, og det må bli enklere for studentene å ta klimavennlige valg. Vi skal derfor arbeide for gjenbruk av materialer der det er mulig, flere veganske og vegetartilbud i kantinene, Co2-merking av mat og at UiB holder sitt løfte om å bli klimanøytralt innen 2030. 

Studentenes helse må også forbedres. Derfor vil vi arbeide for billigere tannhelsetilbud, styrket psykisk helsetilbud og gratis prevensjon. Vi vil også arbeide for at Sammen Helsefond skal omfatte medisiner for studenter med kroniske tilstander. 

Venstrealliansen jobber for en rød politikk med en grønn agenda!

Våre toppkandidater